Home Technologies & Products Company Profile Link Contact us Supplier
Drop Down Menu Web by Vista-Buttons.com v5.7
     บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
     
  1. บทบาทและหน้าที่ด้านกำกับดูแลองค์กร
    1.) บริหารจัดการและกำกับดูแลองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้โดยคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเกิดประโยชน์ ต่อสังคมทั่วไป
    2.) ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  2. บทบาทหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน
    1.) ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการเคารพความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ รวมตลอดถึงสิทธิพื้นฐานในการทำงาน
    2.) ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนด
  3. บทบาทหน้าที่ด้านแรงงาน
    1.) ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เงื่อนไขการทำงาน และคุ้มครองทางสังคม การเจรจาหรือทางสังคม
    2.) ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
  4. บทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม
  6. บทบาทหน้าที่ด้านประเด็นผู้บริโภค
   
1.) ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการให้ข้อมูลการทำการ
ตลาด และการปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย
ของ ผู้บริโภค การจัดหาและพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็น
ประโยชน์
    2.) ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
  7. บทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคม
   
1.) ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน
    2.) ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
    1.)ให้คำปรึกษาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการบ่งชี้และการจัดการลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม ของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ
    2.) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การรณรงค์
การประหยัดพลังงาน
    3.) ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ พื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
  5.
บทบาทหน้าที่ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
    1.) ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการต่อต้านคอรัปชั่น และการต่อต้านการรับ
สินบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ
    2.) ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนด

นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ กิจกรรมเพื่อสังคม

©2012 BANGKOK FOAM CO.,LTD. All Rights Reserved.