ใบสมัครงาน (Application Form)

ชื่อ/Name   นามสกุล/Surname
อายุ/Age   เพศ/Sex
ที่อยู่/Address   หมู่/Moo ซอย/Soi
ตำบล(Tumbon)/แขวง(Kweang) อำเภอ(Amphur)/เขต(khet)
จังหวัด/Province โทร/Tel.

เลขที่บัตรประชาชน/ID Card อีเมลล์/E-mail
วุฒิการศึกษา/Education   สาขาวิชา/
สถานศึกษา/Education Place   เกรดเฉลี่ย/Grade  
คุณต้องการสมัครงานในตำแหน่ง  
What do you want a job in the Position  
ค่าจ้างที่ต้องการ/Salary   บาท
ประสบการณ์ทำงาน/Experience
ความสามารถพิเศษ/Ability
* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง